Látogatói szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Jelen látogatói szabályzat és adatvédelmi tájékoztató a Mátrametál Kft területére belépő/behajtó összes személyre vonatkozik.

Alapvető jogok:
• Munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre, a munkavégzéssel kapcsolatosan elkerülhetetlen kockázatokról szóló információkra, valamint az azok hatásával szembeni óvintézkedésekről szóló információkra.
• Mindazon tevékenyégek végzésének elutasítása, amelyek esetében megalapozott feltevés, hogy közvetve, vagy közvetlenül és súlyosan veszélyeztetik az életet, vagy egészséget, esetleg más személyek életét vagy egészségét.
• Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban…. lásd az adatvédelmi rendelkezések részt.

A területre belépő/behajtó személy köteles.
• Betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényes törvényi szabályozás szerinti (járművekre, gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó) közlekedési előírásokat, különös tekintettel a tiltó és utasító jelzésekre és a területen érvényes, a közlekedési táblák általa közutak esetén max.30 km/h, a csarnokokban pedig max. 5 km/h értékben meghatározott sebességkorlátozásra.
• A forgalom többi résztvevőjével kapcsolatosan körültekintően viselkedni úgy, hogy ne veszélyeztesse senki életét, egészségét, vagyonát, sem a forgalom biztonságát és folyamatosságát.
• Magatartását az út építési és közlekedési-műszaki állapotához, az időjárási körülményekhez, saját képességeihez és egészségügyi állapotához igazítani.
• Belépéskor/behajtáskor nyilvántartásba venni a későbbiekben ismét kivinni kívánt anyagokat (berendezések, eszközök, szerszámok, stb…)
• A gépjárművezető köteles a biztonsági szolgálat munkatársainak kérésére lehetővé tenni a jármű és annak rakományának ellenőrzését (csomagtér, rakodótér, sofőrfülke).
• A gyártócsarnokokba való belépésre kizárólag felelős munkatárs kíséretében nyílik mód.
• Az üzemcsarnokokban a fülvédő használata kötelező.
• Dohányzás esetén a csak dohányzásre kijelölt helyeket használni.
• A Kft. a tubus üzem területén HACCP rendszert üzemeltet, mely megköveteli a higiéniai előírások szigorú betartását. Ezen üzem területen a kötelező fülvédőhasználaton túlmenően kötelező az gyártóterületre történő belépést megelőzően mindenkinek kezet mosni, egyszer használatos hajhálót és látogatói köpenyt viselni, valamint cipővédőt, vagy a cipőtalp tisztítására rendszeresített szőnyeget használni.
• Betartani és tiszteletben tartani a szóbeli és írásos utasításokat, tiltásokat, biztonsági táblák által közölt információkat és figyelmeztetéseket.
• Vészhelyzet (pl. tűzriadó) esetén köteles a kísérő utasításait azonnal végrehajtani.

A területre belépő/behajtó személy számára tilos:
• Lázas, fertő betegségben szenvedőknek a gyár területére belépni szigorúan tilos!
• Bevinni a Kft. területére veszélyes és nem megfelelő tárgyakat (fegyvereket, robbanóanyagokat, tűzijátékokat, alkoholt, kábítószereket és pszichotrop anyagokat, fényképező gépeket, kamerákat és más felvevőkészülékeket, vegyi és biológiai szempontból veszélyesanyagokat, mások biztonságát veszélyeztető tárgyakat, állatokat)
• Írásos engedély nélkül bármilyen hang vagy képi felvételeket készíteni (mobiltelefonnal készített fényképekre és videókra is vonatkozik). A biztonsági szolgálat kérésére lehetővé tenni annak leellenőrzését, hogy nem került-e sor a fentiekre.
• A Kft. területére ittas vagy bármilyen kábító, függőséget okozó vagy pszihotrop anyagok hatása alatti állapotban belépni, mozogni, továbbá azokat a Kft. területén fogyasztani, továbbadni vagy tárolni.
• Tilos a Mátrametál Kft. vagyonát törvénybe ütköző módon kivinni/elszállítani. A kivinni/elszállítani kívánt anyagokat megfelelő jóváhagyott dokumentumoknak kell kísérniük.
• A Kft. a tubus üzem területén HACCP rendszert üzemeltet, mely megköveteli a higiéniai előírások szigorú betartását. Ezen üzem területen tilos az óra/ékszer viselet!
• Gyártócsarnokok területén tilos az étel -ital fogyasztás.

Figyelmeztetés a Kft. munkahelyein folytatott munkavégzésből (látogatók, szakmai látogatók stb…
számára) következő lehetséges kockázatokra
• Tehermozgatással kapcsolatos kockázatok (pl: járművekből való be- és kipakolás során, amikor a teher hibás rögzítése miatt a teher kicsúszhat, elcsúszhat, vagy akár le is zuhanhat.
• Köszörű, esztergagépek használata esetén apró fémszilánkok, fém csiszolóanyagok okozta személyi sérülés
• Kemencék külső burkolatának érintése esetén súlyos égési sérülés.
• Gépek mozgó/ forgó alkatrészeinek meghibásodása esetén történő személyi sérülés
• Pótkocsis járművek fordulási sugarával kapcsolatos veszélyek.
• Közúti forgalomban részt vevő személyek, járművek esetén ütközésveszély.
• Az üzemcsarnokok területén a belső szállítási feladatokra rendszeresített targoncák közlekedésének figyelmen kívül hagyása, illetve nem körültekintő vezetése kapcsán ütközésveszély.
• Vegyi anyagokkal (festékek, oldószerek, mosóanyagok) érintkezés

Adatvédelmi rendelkezések
A Mátrametál Kft. , mint az Ön személyes adatainak kezelője a látogatással összefüggésben a következőkről tájékoztatja:

1. Az adatkezelő adatai
• cégnév: MÁTRAMETÁL Fém Csomagolóeszköz Gyártó és Értékesítő Korlátolt
Felelősségű Társaság
• székhely: 3332 Sirok, 1002/7. hrsz.
• adószám: 11164267-2-10
• cégjegyzékszám: 10-09-021272
• telefonszám: +36 36 361 377
• e-mail: info@matrametal.hu

A továbbiakban: Adatkezelő vagy Mátrametál Kft. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Elérhetősége: Malicsekné Kisvarga Zsuzsanna személyesen: Adatkezelő székhelyén: email: adatvedelem@matrametal.hu telefonon: +36 30 435 4435

2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatai
Az Adatkezelő általi adatkezelés az Ön személyes adatainak alábbi köreit érinti:
• az ön neve és biztonsági kamerarendszer által rögzített képe
• amennyiben gépjárművel érkezik a Mátrametál Kft telephelyére, a gépjármű forgalmi rendszáma is.
3. Adatkezelés jogalapja, célja
Az Adatkezelő által üzemeltetett biztonsági kamerarendszer jogalapja az ön hozzájárulása és az Adatkezelő vagyonvédelemmel összefüggő jogos érdekeinek érvényesítése, valamint az Ön élete és testi épségének védelme. A biztonsági kamerákkal kapcsolatos részletes leírást, és tájékoztatót is készített az Adatkezelő.

4. A személyes adatok átadásának, továbbításának esetei, az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók
Az Adatkezelő által alkalmazott biztonsági kamera rendszerekben kezelt személyes adatokat, valamint a bejelentkezés során megadott adatokat /név, forgalmi rendszám/ – mint az élőképet alkalmazottja útján figyelemmel kísérő szerződött vagyonvédelmi cég, az Adatkezelő adatfeldolgozója megismerheti.
Az adatfeldolgozó adatai:
• cégnév: Gránum Security Kft.
• székhely: 3245, Recsk, Kossuth L. u. 32
• adószám: 23128860-2-10,
• cégjegyzékszám: 10-09-031530
A kamerarendszer által rögzített adatok csak abban az esetben kerülnek átadásra, amennyiben az jogos igény érvényesítése érdekében (pl. hatósági eljárás kezdeményezése végett) szükséges, egyebekben azok továbbítás, felhasználás nélkül törlődnek.

5. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő biztonsági kamra rendszerében keletkezett adatokat a rendszer három munkanap után automatikusan törli. Az Adatkezelő székhelyén megadott nevét /forgalmi rendszámot az Adatkezelő a keltezéstől számított 30 napon belül megsemmisíti.

6. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán
Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:
• a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
• pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
• kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán
alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve lettek, illetve ha az
adatkezelés jogellenes;
• személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben
használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
• személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége e körülmények tisztázásáig);
• tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
• sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

a)személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
– kezelt személyes adatai kategóriái,
– az adatkezelés célja,
– címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
– az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
– az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
– a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
– ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről,
logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
– az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
– a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor. Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha
tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

d)az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben); A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő
eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Egyéb rendelkezések
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az Adatkezelő – az adatvédelmi tisztviselő útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8. Jogorvoslati jogok
Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.
Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
• megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
• cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• telefon: (1) 391 1400
Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.
Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.
Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.


A Google Analytics főleg belső cookie-k segítségével ad jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein zajló látogatói (más néven felhasználói) tevékenységekről. A felhasználók letilthatják az összes cookie-t, illetve külön-külön is törölhetik az egyes cookie-kat. A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google Analytics lehetőséget kínál a gyűjtött IP-címek maszkolására (erről alább olvashat részletesebben), azonban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a webhelytulajdonosok akkor is láthatják a felhasználók IP-címét, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.

Összes tiltása
Összes engedélyezése